Gminna Biblioteka Publiczna
Drukuj

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach, była jedną z pierwszych instytucji kultury, które rozpoczęły działalność po II wojnie światowej. Przy próbie ustalenia dokładnej daty rozpoczęcia działalności napotyka się jednak na trudności natury faktograficznej. Nie zachowały się bowiem żadne dokumenty, które pozwoliłyby w sposób dokładny rozstrzygnąć tą kwestię. Należy przypuszczać, że powołana została na mocy „Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946 r. Mogło to nastąpić przypuszczalnie w 1948 r. Wówczas to w Gminnej Radzie Narodowej pracował Kazimierz Skoneczny i do jego obowiązków należało wypożyczanie książek. Jest to informacja wiarygodna, gdyż pochodzi właśnie od tej osoby. Dokumentem, świadczącym o funkcjonowaniu biblioteki jest fakt zatrudnienia 17 kwietnia 1952 r. do pracy Ejdukiewicz Janiny, a także jej awansu do grupy uposażenia IX, zgodnie z podjętą uchwałą. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawowała Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej. Wraz z reformą administracyjną kraju i nowym podziałem na gromady w 1954 r. przemianowano Gminną Radę Narodową w Czerniewicach na Gromadzką Radę Narodową. Analogicznie biblioteka otrzymała miano Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. W 1960 r. w bibliotece pracowała Zofia Skorupińska, legitymująca się wykształceniem wyższym bibliotekarskim. W sprawozdaniu opisowym z tego roku możemy wyczytać, że: „Biblioteka Gromadzka w Czerniewicach ma bardzo złe warunki lokalowe, projektuje się przeniesienie biblioteki do innego lokalu i założenie czytelni”. Tak też się stało, gdyż w następnym sprawozdaniu rocznym stwierdzono: „Przeniesienie biblioteki nastąpiło w lipcu 1961 r., a 22 lipca odbyło się uroczyste otwarcie, w związku z tym ożywiło się życie kulturalne środowiska”. Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książkę biblioteka prowadziła różnorodne formy pracy z czytelnikiem, głównie dziecięcym. Działania w tym zakresie koncentrowały się na przeprowadzaniu konkursów, lekcji bibliotecznych, wieczorów bajek oraz wystaw i spotkań z ciekawymi ludźmi. Rok 1973 to kolejna reforma terenowych władz administracyjnych na wsi. Biblioteki gromadzkie zostały przekształcone w gminne, a w miejsce zlikwidowanych bibliotek gromadzkich powstały filie biblioteczne. Od tego czasu Biblioteka Publiczna Gminy Czerniewice posiadała 3 filie biblioteczne w Krzemienicy, Wielkiej Woli i Podkonicach Dużych, które mieściły się przy Klubach Rolnika. Wraz ze zmianami administracyjnymi gmina Czerniewice zmieniła swoją przynależność z powiatu rawskiego do tomaszowskiego. Biblioteka w Czerniewicach wraz z filiami była pod opieką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Kolejnymi pracownikami biblioteki w Czerniewicach oprócz wcześniej wymienionych byli: Teodora Duchnowska, Jadwiga Holc, Halina Kobyłecka, Dariusz Szydłowski, a od 1986 r. do chwili obecnej Helena Gromek. W roku 1987 nastąpiła kolejna zmiana modelu nadzoru bibliotecznego. Taki nadzór pełniła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Lata 90. przyniosły zasadnicze zmiany w strukturach zarządzania państwem, formach życia społecznego i zasadach funkcjonowania gospodarki finansowej. Zlikwidowano centralne zarządzanie kulturą. Biblioteki przeszły pod zarząd lokalnych samorządów. Trudności finansowe odbiły się na funkcjonowaniu bibliotek. Zmiany te nie ominęły i bibliotek w gminie Czerniewice. W 1991 r. zlikwidowano filie biblioteczne w Krzemienicy i Dąbrówce, która wcześniej została przeniesiona ze wsi Wielka Wola, a w 1999 r. filię w Podkonicach Dużych. Księgozbiór w większości przejęły biblioteki szkolne, które w założeniach miały pełnić rolę bibliotek środowiskowych. Od 1990 r. biblioteka mieści się w budynku będącym własnością gminy. Przeprowadzone remonty w kolejnych latach poprawiły warunki lokalowe. W latach 1995 – 1998 biblioteka brała udział w konkursach na najlepszą bibliotekę gminną w województwie piotrkowskim. Trzy razy udało się bibliotece zająć punktowane miejsca, które były nagradzane:

  • nagroda I stopnia w konkursie „Biblioteka roku 1995” dla gminy Czerniewice w kategorii bibliotek gminnych;
  • nagroda Wojewody Piotrkowskiego dla gminy Czerniewice w wojewódzkim konkursie „Najaktywniejsza gmina wiejska w zakresie kultury w 1996 r.”;
  • wyróżnienie Wojewody Piotrkowskiego dla gminy Czerniewice w wojewódzkim konkursie „Najlepsza biblioteka w gminie wiejskiej w 1998 roku”.

W 2002 r. działał w bibliotece Punkt Informacji Europejskiej, zaś od stycznia 2004 r. do końca roku 2005 funkcjonowało Gminne Centrum Informacji.
Od 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie gminy. Działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora.
Uczestnictwo biblioteki w wielu programach, konkursach, przyczyniło się do podniesienia standardu biblioteki. Wiązało się to z poprawą warunków lokalowych, organizacją ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, podniesieniem wydatków na zakup nowości wydawniczych. Na przestrzeni lat 2004 – 2015 biblioteka brała udział w wielu programach realizując projekty:

  • 2004 r., projekt IKONKA ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, w ramach tego projektu otrzymaliśmy 3 zestawy komputerowe. Uruchomiono czytelnię internetową.
  • od 2007 r. projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. Pracownia wyposażona została w 10 stanowisk z dostępem do Internetu, a w bibliotece odbywały się szkolenia e-learningowe. Mieszkańcy bezpłatnie mogli skorzystać z 63 kursów wraz z egzaminem.
  • od 2010 r. udział w Programie Rozwoju Bibliotek II runda jako biblioteka partnerska. Został opracowany „Plan rozwoju biblioteki na lata 2010 – 2015”.
  • 2011 r. Projekt „Rozegraj Unię” podniesienie wiedzy na temat UE, kiedy to Polska po raz pierwszy nastąpiło sprawowanie prezydencji w Unii Europejskiej.
  • 2013 r. projekt „Ale frajda będę serfować z wnukiem po Internecie” – kurs podstaw obsługi komputera i Internetu dla osób 50+ w ramach „Aktywna biblioteka” oraz projekt „Kulturalnie i obywatelsko” – „ślady przeszłości”
  • 2014 r. „O finansach w bibliotece” II edycja.
  • 2015 r. „Tablety w Twojej Bibliotece” projekt FRSI, i „Powroty do tradycji” w ramach „Akademia Liderów” Fundacji św. Mikołaja.

Wieloletni udział w programie „Orange dla bibliotek” zapewnił darmowe korzystanie z Internatu wszystkim użytkownikom biblioteki. Podobnie jak udział w Programie Wieloletnim „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości czytelniczych do bibliotek publicznych, pozwala na systematyczne wzbogacanie naszego księgozbioru o nowe książki.
Udział w tego rodzaju konkursach przyniósł wiele korzyści dla biblioteki. Zmieniło się nastawienie władz gminnych, co do widzenia potrzeb biblioteki.
Z drugiej strony podniósł się prestiż placówki, a otrzymane fundusze w ramach tych grantów i dotacji pozwoliły bibliotece dalej rozwijać się. Przeprowadzone remonty miały na celu poprawę warunków do rozwijania działalności, a czytelnikom stwarzały dogodniejsze korzystanie z usług biblioteki.

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze