Aktualności
Drukuj

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Wstęp

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Czerniewice w terminie do dnia 31 maja zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Roczny program współpracy Gminy Czerniewice na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, został przyjęty przez Radę Gminy Czerniewice uchwałą Nr XXXII/159/16 z dnia 28 listopada 2016 r., a następnie zmieniony uchwałą Nr XXXV/175/17 Rady Gminy Czerniewice z dnia 30 stycznia 2017 r.

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie uchwały Rady Gminy Czerniewice Nr LVII/265/10 z dnia 14 października 2010 r. W trakcie przeprowadzonych konsultacji, ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego nie wpłynęły uwagi ani propozycje zmiany Programu współpracy. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół.

Współpraca o charakterze finansowym

Na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Czerniewice na 2017 rok przeznaczono kwotę 78.000,00 zł.

W 2017 roku ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację zadań ujętych w Programie. Konkursy zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Czerniewice w dniu 10 lutego 2017 r. Nabór ofert trwał do 06 marca 2017 r. Konkursy dotyczyły zadań z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” obejmujących:

Konkurs I

  1. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej (do 18 roku życia),
  2. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych w zakresie piłki nożnej (powyżej 18 roku życia),
  3. organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych formach rywalizacji sportowej,
  4. szkolenie w gry planszowe - szachy i warcaby,
  5. szkolenie i rozwijanie umiejętności gry w siatkówkę,
  6. zakup strojów i sprzętu sportowego dla zawodników.

Konkurs II

  1. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach i zawodach i turniejach sportowych w bilardzie,
  2. szkolenie i rozwijanie umiejętności gry w tenisa stołowego,
  3. zakup sprzętu sportowego dla zawodników.

W konkursach złożono po jednej ofercie. Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy, oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym oraz zaopiniowane pozytywnie.

Zestawienie zawartych umów:

L.p. Nazwa organizacji Rodzaj zadania Data zawarciua umowy Kwota dofinansowania
w zł
1. Ludowy Klub Sportowy
„RELAX” Czerniewice
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
13.03.2017 r. 51.000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy
„PROMYK” Czerniewice
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
13.03.2017 r. 27.000,00

Przyznana kwota dotacji została wykorzystana w 100%. Nie nastąpiło jej zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy.

Współpraca o charakterze pozafinansowym

Gmina Czerniewice wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych.

Działalność promocyjna:
Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania podczas gminnych imprez, m.in. dożynek gminnych, konkursu kulinarnego, święta strażaków ochotników oraz imprez wyjazdowych. Wójt Gminy Czerniewice obejmował patronatem przedsięwzięcia inicjowane przez organizacje pozarządowe. Były to m.in. zawody i turnieje sportowe, zawody sportowo-pożarnicze, imprezy kulturalne.

Wsparcie organizacyjne:
Istotną częścią współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sal sportowych, boiska sportowego, świetlic wiejskich, boiska „Orlik”, strażnic OSP, lokalu szkoły w Czerniewicach, lokalu GOK). Gmina Czerniewice wspomagała również organizacje pozarządowe w procesie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową.

Podsumowanie

Gmina Czerniewice realizując Program współpracy w 2017 r., udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono 2 konkursy ofert, w którym 2 podmioty otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Łącznie rozdysponowano kwotę 78.000,00 zł.

W trakcie realizacji Programu współpracy nie wpłynął żaden wniosek (oferta) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie określenia kolejnych zadań (niewymienionych w Programie współpracy) i ogłoszenia konkursów na ich realizację. Nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

W 2017 roku Gmina Czerniewice współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem Gminy, realizacją zadań publicznych oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były m.in. na tworzenie warunków do realizacji ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców oraz zwiększania ich aktywności społecznej.


Wójt Gminy Czerniewice

/-/ Andrzej Bednarek

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze