Aktualności
Drukuj

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Czerniewice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerniewice położonej w miejscowości Czerniewice

Działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650) oraz §3, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1490)

Wójt Gminy Czerniewice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerniewice położonej w miejscowości Czerniewice dla której założona jest księga wieczysta PT1T/00020222/7 o powierzchni 3342 m² składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem:

- 96/5 o powierzchni 1585 m²
- 97/5 o powierzchni 1757 m²

za cenę wywoławczą 370 000,00 zł netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/101/16 Rady Gminy Czerniewice z dnia 22 kwietnia 2016 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny – usługi związane z programem funkcjonalno – przestrzennym centrum wsi wraz z niezbędnym zapleczem, jako podstawowe przeznaczenie terenu; garaże, obiekty magazynowe, inne obiekty związane z obsługą usług…1U.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czerniewicach ul. Mazowiecka 42 – pok. nr 18.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Czerniewice – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Nr 63 8985 0004 0010 0144 1165 0009 do dnia 22 czerwca 2018 r. z zaznaczeniem celu wpłaty na daną nieruchomość.

Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Czerniewice.
Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu mogą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez oboje współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem lub urzędnikiem – pracownikiem Urzędu Gminy.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem zagospodarowania nieruchomości. Rozstrzygniecie nastąpi na korzyść tej osoby, która zadeklaruje najwyższą cenę i co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.

Osoby, których wadia wpłynęły na w/w konto po terminie i/lub nie posiadające wymaganych dokumentów nie będą mogły wziąć udziału w przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty z ewentualnym okazaniem granic działki i koszty przeniesienia prawa własności (opłata notarialna i sądowa).

Dokładne informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czerniewicach pokój nr 9 w godz. 7.30 – 15.30 jak również zapoznać się z regulaminem przetargu. Informacje telefoniczne pod numerem 44 710-45-00, www.bip.czerniewice.pl. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Do pobrania:

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze